Management


Dean


Dr. Guru Prasad Dhakal
Email: gpdhakal@jdwnrh.gov.bt

Deputy Deans

Dr. Karma Sherub
Academic Affairs
ksherub@kgumsb.edu.bt