Management


Dean


Dr. Guru Prasad Dhakal
Email: gpdhakal@jdwnrh.gov.bt

Deputy Deans

Dr. Karma Tenzin
Faculty
karmatenzin@kgumsb.edu.bt
Dr. Kuenzang Chhezom
Student Affairs
kuenzangchhenzom@kgumsb.edu.bt